marghita spital bihor
         
RO HU EN
mail Spital Marghita  

 Articole
#
22-12-2014
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie:

1) Pe perioada nedeterminata:
- 2 posturi de infirmiera debutanta la Sectia Medicina Interna,
- 1 post de ingrijitoare la Sectia Medicina Interna,
- 1 post de infirmiera la Compartimetul Psihiatrie
- 1 post de ingrijitoare la Compartimentul recuperare, medicina fizica  si balneologie
- 1 post de autopsier debutant la Laboratorul de anatomie patologica
- 2 posturi de asistente medicale (PL) la Sectia Chirurgie generala
- 6,5 posturi de infirmiere debutante la Sectia Chirurgie generala
- 1 post ingrijitoare  la Sectia Chirurgie generala
- 2 asistente medicale (PL) la Sectia A.T.I.
- 1 post de asistent medical principal (PL) la Sectia A.T.I.
- 3 posturi de infirmiere la Sectia A.T.I.
- 1 post de infirmiera debutanta la Sectia Obstetrica-ginecologie
- 2 posturi infirmiere la Compartimentul O.R.L
- 1 post infirmiera la Compartimentul Pneumologie
- 1 post ingrijitoare la Compartimentul Pneumologie
- 1 registrator medical la Laboratorul de radiologie si imagistica medicala
-  1 post portar la Biroul Administrativ
- 1 post brancardier la Biroul Administrativ

2) Pe perioada determinata:
- 1 post asistent medical debutant (PL) la Sectia Chirurgie generala, pe perioada concediului de boala al titularei postului

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele documente :
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; adeverinta cu perioada lucrata dupa data de 01.11.2011 (daca este cazul)
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca pe candidat incompatibil cu functia pentru care candideaza
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru in Ordinul Asistentilor Medicali, vizat – pentru posturile de asistenti medicali
i) dovada platii taxei de concurs (50 lei)
     Adeverinta care atesta starea de sanatate va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.
in cazul documentului prevazut la  lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.
Actele prevazute la  lit. b)-d) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.
    Taxa de participare la concurs este de 50 lei

    Dosarele de concurs se pot depune la Biroul RUNOS din unitate, cu sediul in Marghita, str. Eroilor, nr. 12-14, la secretariatul comisiei de concurs; datele de contact ale persoanelor care asigura secretariatul comisiilor de concurs: telefon: 0259362309/122

    Conditiile necesare pentru ocuparea posturilor sunt urmatoarele:

1)    Pentru postul de asistent medical principal (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
-    examenul pentru obtinerea gradului principal
-    minim 5 ani vechime ca asistent medical
-    cunostinte operare calculator

2)    Pentru posturile de asistent medical (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
-    examenul de debutant promovat
-    minim 6 luni vechime in specialitate
-    cunostinte operare calculator

3)    Pentru postul de asistent medical debutant (PL):
-    diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau
-    diploma de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolventilor liceelor sanitare, promotiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
-    cunostinte operare calculator

4)    Pentru postul de registrator medical:
-    diploma de studii medii de specialitate sau diploma de studii medii
-    minim 6 luni vechime in activitate
-    cunostinte operare calculator

5)    Pentru postul de autopsier debutant:
-    scoala generala

6)    Pentru posturile de infirmiera:
-    scoala generala
-    curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali de Romania sau
-    curs de infirmiere organizat de furnizori atorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii-Directia general resurse umane si certificare
-    minim 6 luni vechime in activitate

7)    Pentru posturile de infirmiera debutanta:
-    scoala generala

8)    Pentru posturile de ingrijitoare:
-    scoala generala

9)    Pentru postul de brancardier:
-    scoala generala

10)    Pentru postul de portar:
-    diploma de absolvire a scolii generale

Conditiile necesare ocuparii unui post de natura contractuala vacant sau temporar vacant  sunt urmatoarele:
a)    are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b)    cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)    are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)    are capacitate deplina de exercitiu;
e)    are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f)    indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
g)    nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
Concursul va consta dintr-o proba scrisa si interviu, respectiv in cazul asistentelor medicale (debutante, simple si principale) si registratoarei medicale dintr-o proba de cunostinte operare pe calculator.
Concursul se va desfasura la sediul unitatii din strada Eroilor, nr. 12-14 (locul de desfasurare a sedintei raportului de garda) in perioada: 26.01.2015-03.02.2015, incepand cu ora 10 (zece).
Bibliografia si dupa caz tematica propusa de conducatorii structurilor de specialitate in cadrul carora se afla posturile vacante si temporar vacante este urmatoarea:
I). Pentru posturile de asistenti medicali (debutant, simplu, principal):
1.  Tehnica ingrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicala, Bucuresti, 1997
2. Urgente medico-chirurgicale – sinteze pentru asistentii medicali, Lucretia Titirca-ed. A II-a, edit. Medicala Bucuresti 2001
3. Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
4. Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale
5. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

II) Pentru posturile de infirmiere (inclusiv debutante)  si ingrijitoare:
       1.  Tehnica ingrijirii bolnavului – dr. Mozes Carol, ed. Medicala, Bucuresti, 1997
Cap.1.4. Dezinfectia, deratizarea
Cap.1.6.Asigurarea sectiei cu lenjerie curata. Circulatia lenjeriei. Asigurarea alimentelor. Curatirea veselei si indepartarea reziduurilor alimentare. intretinerea saloanelor si curatirea spatiilor destinate pentru diagnostic si tratament
Cap.2.1.Patul bolnavului. Pregatirea si schimbarea patului.Dezbracarea si imbracarea bolnavilor. Asigurarea igienei corporale a bolnavului.
2.Ordinul M.S. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare
3. Ordinul M.S. 916/27.07.2006-Norme de supraveghere, prevenire si control a infectiilor nosocomiale
4. Ordinul M.S. nr. 1226/03.12.2012 – Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale.

III). Pentru postul de registrator medical:
1. Curs afisat pe site pentru operare pe calculator si lucru in Word, Excel, Windows XP
2. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: Capitolul 2-Persoane asigurate; Ordinul CNAS nr. 617/2007 completat si modificat prin Ordinul CNAS nr. 903/2007
3. Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul IX si Ordinul 559/2006
4. Fisa postului pentru registrator medical
5. Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal
6. Ordinul nr. 1782/576 din 28.12.2006 cu modificarile si completarile ulterioare privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si de zi
7. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.
Tematica:
1.    Bazele informaticii
-    Mediul de lucru al calculatorului
-    Microsoft WORD
•    Lansare si initiere aplicatii Word
•    Ecran Word
•    Bara de butoane standard se de formatare
•    Crearea unui document nou
•    Deschidere , salvare, copiere, arhivare documente existente
•    Introducerea, corectarea, modificarea unui text
-    Excel
•    Crearea de tabele
•    Creare, utilizareformule simple de calcul
•    Transfer de informatii intre aplicatii Excel si Word
 
2.    Persoanele asigurate – dovada calitatii de asigurat
3.    Cardul european si cardul national de asigurari de sanatate
4.    Atributii registrator medical conform fisei postului ( fisa postului registrator medical)
5.    Protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
6.    Inregistrarea si raportarea pacientilor care primesc servicii medicale in regin de spitalizare continua si spitalizare de zi
7.    Legea drepturilor pacientului.

IV). Pentru postul de brancardier:
1. Ordinul MSP nr. 916/2006 privind organizarea supravegherii, prevenirii si controlul infectiilor nosocomiale:
a)Definitia infectiei nosocomiale
b) Anexa IV – Precautiuni universale
c) Anexa V – Metodologia de supraveghere si control al accidentelor cu expunere la produsele biologice la personalul care lucreaza in domeniul sanitar
2. Ordinul MSP nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare (Capitolul I – definitii; Capitolul II – curatenia, Capitolul III – dezinfectia)
3. Ordinul MSP nr. 560/1999 privind atributiile brancardierului
4. Carol Mozes- “Tehnica ingrijirii bolnavului” – capitolul I.8-transportul bolnavilor si a accidentatilor (pag. 125-137); capitolul II.1-patul bolnavului (pag. 173-183); pozitia bolnavului in pat (pag. 194-203)
5. Ordinul MSP nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehniceprivind gestionarea deseurilor
Tematica:
1.    Atributiile brancardierului
2.    Conceptul de precatiuni universale si reguli de baza in aplicarea acestorea, utilizarea echipamentului de protectie adecvat, spalarea mainilor , prevenirea  accidentelor si altor tipuri de expunere profesionala. Definitia infectiei nosocomiale. Metodologia de supraveghere si controla accidentelor cu expunere la produsele biologice la parsonalul care lucreaza in domeniul sanitar. Protocol de asigurare a ingrijitii de urgenta, in caz de expunere accidentala la produse biologice.
3.    Norme tehnice privind curatenia si dezinfectia in unitati sanitare.
-    Curatenia ( definitie, metode generale de efectuare a curateniei, reguli fundamentale
in utilizarea produselor folosite in activitatea de curatenie, reguli pentru depozitarea produselor si ustensilelor folosite la efectuarea curateniei si reguli de intretinere).
-    Dezinfectia ( definitie , dezinfectia prin mijloace fizice, dezinfectia prin mijloace chimice clasificarea dezinfectiei, antisepticele, spalarea mainilor si dezinfectia pielii, factori care influenteaza dezinfectia, reguli generale si de practica a dezinfectiei, antisepticele, definitie si criterii de utilizare si pastrare a antisepticelor, dezinfectia igienica a mainilor, metode de aplicare a dezinfectantelor in functie de suportul tratat, dezinfectia curenta si/sau terminala).
4.    Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor internati
5.    Patul bolnavului
-    Observarea pozitiei bolnavului. Schimbarea pozitiei bolnavului
-    Efectuarea transportului bolnavului in spital
-    Clasificarea , ambalarea si depozitarea temporara a deseurilor rezultate din activitatile medicale

V). Pentru postul de portar:
1. Legea nr. 333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in M.O. nr. 525/22.07.2003,cu modificarile si completarile ulterioare
2. H.G. nr. 301/11.04.2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in M.O. nr. 335/17.05.2012,cu modificarile si completarile ulterioare
3. Scopul activitatii de paza
4. Documente in baza carora se realizeaza activitatea de paza
5.Conditii obligatorii personal paza
6. Atestare personal paza
7. Atributii si obligatii personal paza

VI). Pentru postul de autopsier debutant:
1. Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului
2. Norme metodologice de aplicare a Legii 104/2003 din 01.04.2004
3. H.G.R. nr. 909/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 104/2003
4. Ordinul M.S. nr. nr. 1217/2010 privind aprobarea ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea anatomie patologica:
- Tehnica necropsiei anatomo patologice (12 17 anexa 2)
- Tehnici de prelevare, fixare,  transport si punere in lucru a biopsiilor si pieselor chirurgicale (12 17 anexa 3)
5. Anatomia si fiziologia omului – Compendiu de Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu, Bogdan Voiculescu, Carmen S., Cristian Nita, Catalina Ciornei, Ed. Corint, 2009
 
    Dosarele de concurs se pot depune pana la data de 14.01.2015 ora 16 pentru posturile vacante, respectiv pana la data de 07.01.2015 ora 16 pentru postul temporar vacant

    Datele de desfasurare a probelor de concurs sunt urmatoarele:
-    proba scrisa: in data de 26.01.2015, ora 10(zece)
-    proba de cunostinte operare calculator (in cazul asistentelor medicale si registratoarei medicale): in data de 26.01.2015, ora 13
-    proba de interviu: in data de 29.01.2015
Rezultatul pentru proba scrisa si proba de cunostinte operare calculator se afiseaza la sediul unitatii la data de 27.01.2015
Rezultatul pentru proba de interviu se afiseaza la sediul unitatii la data de 30.01.2015
Contestatiile se pot depune la sediul unitatii in termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatelor la fiecare proba (respectiv 28.01.2015 ora 12 pentru proba scrisa si 02.02.2015 ora 12 pentru proba de interviu), fiind solutionate in ziua depunerii contestatiilor.
Rezultatele finale se afiseaza la sediul unitatii in data de 03.02.2015.


[inapoi]
• 21-02-2020
SPITALUL MUNICIPAL „ DR. POP MIRCEA” MARGHITA JUDETUL BIHOR scoate la CONCURS     in conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 86 [...]
• 28-03-2018
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi de executie vacante si temporar vacante: I.Pe perioada nedet [...]
• 06-10-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie vacant: - 1 post asistent debutant (PL) specialitate [...]
• 15-09-2017
Va informam ca unitatea noastra organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post de executie temporar vacant: - 1 post brancardier – Deserevire ge [...]
[Mai multe...]
Numarul de telefon pt. Programari
 
AMBULATORIU - Fisier
0259-362475
In intervalul orar:
12:00 - 16:00

TEL :
Secretariat:
0259-362309
0359-439990
0359-439991
0359-439992
0359-439993
FAX:
0259-362595
E-MAIL :
mail@spitalulmarghita.ro
spitalulmarghita@yahoo.com


Dr. Pop Mircea sanatate tratament